• Ana Bangke ni Karikirake te I-Kiribati
  • COVID-19 LOAN IS NOW OPEN FOR KCCI MEMBERS ONLY

Local Produce & Handicraft Loan

E kukurei ni katanoata DBK ana Service iaon aio bwa e bon teimatoa naba ni butimwaeaki te tangomwane iaona. Nakoimi ake kam taarena n te karaobwai ni Kiribati n aron bwaai ni Mwaie, Mwae, Tiarutiaru, Kie, Bwaene, Iriba ao tabeua riki ake a kona ni karaoaki man bwain ao kain abara. Iai ngkai ara tangomwane iaon aio are e teimatoa n waaki ao ni butimwaeaki:

  •    - Mwaitin te tangomwane e na aki riaon $1,500.00
  •    - Te security - te Aba (land) ke te KPF
  •    - Te bongi ni bung ao tamnei 2 (passport photo)
  •    - $20.00 te application fee
  •    - Business registration man MCIC ke te
  •    - Business Certificate man te Kauntira

A butimwaeaki ni kabane ma kaain abamakoro.

 

E teimatoa DBK ni butimwaai ngkami ibukin:

1: Loan ni karikirake aika uarereke ao bubura ma ana raka ae tii 5% n te ririki

2: Social Development Loan ibukiia taan mwakuri n te Tautaeka

3: Loan nakoia kaain aon-abamwakoro

4: Business Stimulus Loan - ibukin karikirake ake a rotaki ni butinakon COVID-19

5: Home Loan ma te raka iaona ae tii 5% n te ririki

 

 

 

 

 
Ibukiia ake aki mwakuri ao iai te Rural Support Loan ae kaineti nakoia kaain aon aba, ibukin te oroben, te ununiki, te akawa ao ai te store. Te mwaiti ae kona n reke iaan te loan aei bon $3,000.00 ma rakana 5% n te ririki tii ibukin te akawa ao te ununiki.
 
Iai naba te katangomwane ni irekereke ma kaungaan kamanenaakin te Renewable Energy are e tauraoi DBK ni mwanenna iaan te Project ae te POIDIER are iaon kawaina ni waaki.
 
Ibukin katabwaninan rongorongona ao kawariira n ara Office i Bairiki, DBK Branch i Kiritimati ao ara Agents iaon ami Abamwakoro nako.
75021665, 75021255 ao 75381345 Aono n Raina.

     
 

 VACANCIES BELOW OPENS ON THURSDAY 25 NOVEMBER 2021 AND WILL CLOSE ON THURSDAY 09 DECEMBER 2021 AT 5:15PM

  •  1 Loan Supervision Manager L6-4 

 Applicants should have the following upon registration:

 - First degree in Management & Public Administration, Economics, Accounting, Banking ,Business/Commerce or any other relevant disciplines plus 5 years relevant working experiences. Experience in any relevant work environment would be an advantage.

 - Birth certificate ( age should be between 25 to 45 years of age)

 - Recent medical and police clearance with at least 6 months old this year.

  •  1 DBK Agent i Banaba 

 - Koraki 6 ae na riai ni bwaati ana Maths ao English

 - Police clearance (validity ae 6 months old)

 - Age 25-45 years old

 - Others needed from Banaba Island Council

 
     

 

 

Nakoia ana Customers DBK ni kabane

Ni irekereke ma totokon butinakon te Covid19 ao e katanoataa ikai bwa kam a kaungaki ni karaoi ami bwakamwane rinanon te Online Banking nakon ana account DBK.

Aikai bwaai aika ana riai n rangi ni matata nte bwakamwane:

   1: Bwakamwane ibukin te loan repayment e kakawaki bwa kona riai ni korea am Loan Account Number ao loan Account Name

   2: Taabo ni kammwakuri ao business kam a kaungaaki naba ni karaoi ami bwakamwane ibukiia ami taani mwakuri rinanon naba te Transactive ke te Online Banking ma kanakoi ami listing nakon te email ae This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ao This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   3: Bwakamwane ni kabane ana riai nakon te account ae:

DBK Account Number: 223164

DBK Account Name: Development Bank of Kiribati

Kam Rabwa ao tina bane n tekeraoi

Mairoun CEO DBK

 

 

Visit DBK main office

KPF building upper floor

Opposite Bairiki Square

Bairiki, South Tarawa

Republic of Kiribati

Company

Departments

     Supervision

     Recovery

     Business

     Account

     Lending

     System

© 2021 Development Bank of Kiribati. All Rights Reserved. Designed By DBK System Department

Please publish modules in offcanvas position.