Related Contents

Business Development Projects

     

   1. Rural Support Loan -            E teimatoa n nako te loan aio TII ibukiia kaain buuki ke abamakoro. Te tangomwane 

                                                      ibukin bwaai n oroben, bwaai n akawa ao n unuuniki. Abamakoro ake iai ana agent 

                                                      DBK ngaia ake a teimatoa n nako te loan aio nakoia n aron MAKIN, BUTARITARI,

                                                      MARAKEI, ABAIANG, MAIANA, KURIA, ARANUKA, ABEMAMA, TABITEUEA, ONOTOA, BERU

                                                      ni ikotaki ma KIRITIMATI ao TABUAERAN. Te mwaiti e na aki riaon $3000.00.

                                                     

                                                      Bwaai aika a kainnanoaki:-

  1. Birth Certificate
  2. Passport Photo
  3. Security te KPF ke te aba are na riai n makoro aran DBK iai
  4. Proforma Invoice
  5. $20.00 application fee 

 2. Tobwaan te Rikirake Youth Loan-   Te loan ibukiia te roronrikirake ao taanga n ataei ake bon akea aia makuri ni

                                                                 ikotaki ma aia karo. Te mwaiti moa bon $500.00 ao aio are e rinanon MWYSA n 

                                                                 mwaangana are te Youth. Naake a pass aia application form a na riai n rinanon 

                                                                 te Training are e katauraoaki ao a tibwa konaa n apply nakon te loan aio. Man 

                                                                ana list te MWYSA ibukiia eligible applicants ngaia are e na tauraoi DBK n buokiia

                                                                n anganiia te loan. Ai ngaia are aio e rinanon te MWYSA ao kam konaa n reitaki 

                                                                iai ma te MWYSA ibukin te ka-2 n Lots.

 

 3. Student Loan Scheme -                  Te tangomwane ibukiia ataein ake a pass aia bwi nakon te kuura ae e rietaata 

                                                               ma e aki reke te funding nakoia. Aio are e rinanon te Ministry of Education ai ngaia

                                                               are kam konaa n reitaki ma te MOE n mwaangana ae te Scholarship Unit ibukin

                                                               bwaai aika a kainanoaki nte application form. Man ana list te Education ao 

                                                               aikanne ake a na tii konaa n reke te loan irouia. Aikai ngkanne bwaai aika a 

                                                               kainanoaki man ana itera DBK:-

                       i. Te Guarantor - te aomata are e na kona n tei ibukin te kabwara taarau ngkana arona bwa iai te 

                                                    kanganga

                      ii. Te security - Te KPF are e na tei bwa te security nakon te loan, aio are e na riai nab n iai temanna ae iai 

                                              ana KPF bwa e tei bwa te security nakon te loan

                     iii. Passport Photo size - te applicant ao te guarantor

                     iv. Birth certificate - ibukin te applicant ao te guarantor

                     v. $20.00 te application fee